Acatistul Sfantului Cuvios Serghie de Radonej (25 Septembrie)

septembrie 25, 2014

sf%20serghie%20de%20radonejSlavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin

Condac 1:
Alesu-te-a pe tine împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îți aducem cântare de mulțumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăvești de cei de alt neam și de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îți strigăm ție: Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

 Icos 1:
Făcătorul îngerilor, înca din pîntecele maicii tale, prin întreita glasuire, te-a arătat lumii adevărat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru voința cea tare și curația inimii tale, cu toții îți cîntăm așa: Bucură-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci; Bucură-te, căci în lăcașurile cerești petreci. Bucură-te, că din pîntecele maicii tale ai fost chemat în slujba împăratului Ceresc; Bucură-te, purtator al harului dumnezeiesc. Bucură-te, căci în întreaga lume ești proslăvit; Bucură-te, căci prin strigarea întreită din pântecele maicii tale pe toți i-ai uimit. Bucură-te, căci de la naștere, prin post, viață călugărească ai arătat; Bucură-te, căci de la sânii maicii tale tu te-ai înfrânat. Bucură-te, căci miercurea și vinerea lapte nu ai gustat; Bucură-te, cel ce ești al părinților rod binecuvântat. Bucură-te, al scârbiților miluitor; Bucură-te, al nostru apărător. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 2:
Toată lumea care vine și se închină cu credință la sfintele tale moaște, vede că ești grabnic ajutător, căci prin multele minuni pe care le săvârșești, ca o slugă credincioasă ce ești, te-am câștigat mijlocitor în fața Domnului pe care Il slăvim prin cântarea: Aliluia!

Icos 2:
Încă din pântecele maicii tale ai primit de la Dumnezeu înțelepciune ca să proslăvești pe Preasfânta Treime. Și întărit în credință și dragoste, ai ridicat un locaș minunat în numele ei, unde ai adunat o mulțime de călugări, pentru aceasta credincioșii ți se închină cântând:

Bucură-te, cel ce ești mare cinstitor al Sfintei Treimi; Bucură-te, că turma ce ai adunat-o spre mântuire ai îndreptat-o. Bucură-te, ca cel ce ești pastor și mielușel cu chip cinstit; Bucură-te, cel ce ești îndreptătorul credinței și chip al blândeților duhovnicești. Bucură-te, cel ce ești lăcaș curat și fără prihana a celor sfințite; Bucură-te, că încă din viață te-ai învrednicit a vedea pe Preasfânta Născatoare de Dumnezeu însoțită de doi apostoli. Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit în timpul Sfintei Liturghii de a sluji cu îngerii; Bucură-te cel ce-n timpul Sfintei Liturghii că-ntr-o pară de foc ai stat. Bucură-te, cel ce te-ai împărtășit cu acel foc dumnezeiesc intrat în potir; Bucură-te, că te-ai învrednicit cu îngerii a vorbi. Bucură-te, cel ce ești plin de tot binele; Bucură-te, cel ce ești păzitor al curăției sufletești și trupești. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 3:
Cunoscând cele viitoare, prin puterea ce ți-a fost dată, ai vestit marelui cneaz Dimitrie, biruința asupra mulțimii agarenilor, care voiau să pustiască Rusia prin foc și sabie. Și alegând doi călugări i-ai trimis în ajutor asupra potrivnicilor unde cu rugăciunile tale neîncetate, biruință au făcut, pentru care îi strigau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:
Prin strigarea cea din pântecele maicii tale cu toții s-au înștiințat de nașterea ta cea minunată, iar noi aflând toate acestea cu bucurie îți aducem cântări de laudă așa:

Bucură-te, pruncule ce din copilărie suflet bun ai avut; Bucură-te, copile ce de har dumnezeiesc te-ai umplut. Bucură-te, cel ce din copilarie post aspru ai arătat; Bucură-te, căci prin aceasta pe mulți tu i-ai mirat. Bucură-te, căci cu tine darul lui Dumnezeu pururea a fost; Bucură-te, cel ce din tinerețe L-ai iubit pe Domnul Hristos. Bucură-te, cel ce în smerenie și priveghere ai petrecut; Bucură-te, căci cele trecătoare pe toate le-ai urât. Bucură-te, căci pentru Dumnezeu poftă trupească ai omorât; Bucură-te, căci cu puterea cea de sus smintelile celui viclean le-ai năruit. Bucură-te, căci mulți întorși spre Domnul s-au mântuit; Bucură-te, de dulceți duhovnicești, îndestulătorule. Bucură-te, Serghie, grabnic ajutătorule și de multe minuni făcătorule! Bucură-te, că prin Darul lui Dumnezeu din loc pustiu apă ai izvorât; Bucură-te, că în el bolnavii se tămăduiesc. Bucură-te, adâncul minunilor dumnezeiești; Bucură-te, dătătorule de bunătăți cerești. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 4:
Izbăvindu-te de furtunile vieții acesteia care cu răutate te învăluiau tulburându-te, ai ajuns la limanul ceresc, unde în slava dumnezeiească te veselești, împreună cu puterile cerești, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4:
Vestea minunilor tale a cuprins întreaga lume, căci cu rugăciunile ce le înalți la tronul lui Dumnezeu, cei ce vin cu credință la tine sănătate dobândesc și pentru aceasta prin cântări de laudă îți mulțumesc așa:

Bucură-te, vas plin de mir, pentru toată boala tămăduitor; Bucură-te, doctor fără de plată și grabnicule ajutător. Bucură-te, a scârbiților comoară de milostiviri; Bucură-te, cel ce cu stăruință pentru oameni te îngrijești. Bucură-te, căci sufletul tău pentru ei îl jertfești; Bucură-te, căci cei ce veneau la tine bucurie au gustat. Bucură-te, căci cu rugaciunile tale pe cel mort ai înviat; Bucură-te, cel ce lipsă de hrană din mănăstiri ai împlinit. Bucură-te, că prin darul lui Dumnezeu din loc pustiu apă ai izvorât; Bucură-te, adâncul minunilor dumnezeiești; Bucură-te, dătătorule de bunătăți cerești; Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 5:
Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toți cei rătăciți către cereasca împărație ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icos 5:
Văzând că-n lumea aceasta toate sunt deșertăciune, ostenindu-te pentru cele stricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu și te-ai învrednicit a sta în fața înfricoșătorului Său Prestol, pentru care noi îți strigăm așa:

Bucură-te, că-n lăcașul Cerescului Stăpân locuiești; Bucură-te, căci ca-ntr-o oglindă în Domnul strălucești. Bucură-te, căci pentru cei care-ți cer ajutor la El mijlocești; Bucură-te, al creștinilor aflați în lupte biruitor. Bucură-te, al Rusiei mare apărător; Bucură-te, al necăjiților mângâietorule. Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufletești și trupești; Bucură-te, cel ce cu Darul Sfântului Duh multe minuni săvârșești. Bucură-te, că orbilor vedere și șchiopilor umblare dăruiești; Bucură-te, strugure care ne hrănești și ne veselești. Bucură-te, mlădița lui Hristos cea mult roditoare; Bucură-te, că-n via lui Hristos ai săvârșit mare lucrare. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni, făcător.

Condac 6:
În întreaga lume se vestesc nevoințele tale, căci cu postul și privegherea, ți-ai plinit mântuirea sufletului, și urând toate cele ale lumii acesteia în locașurile cerești te-ai sălășluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6:
Ca unui luminator al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale și ca unui fierbinte rugător, noi cu bucurie îți cântăm așa:

Bucură-te, cel ce viețuirea îngerească ne-ai arătat; Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat. Bucură-te, chip de smerenie adevărat; Bucură-te, cel ce a răbda ne-ai învățat. Bucură-te, mare învățător al mântuirii; Bucură-te, îndreptătorul păcătoșilor. Bucură-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai lucrat; Bucură-te, tămăduitorul neputințelor sufletești. Bucură-te, îndestulătorul celor săraci; Bucură-te, pustnice ce deșertăciunea lumii ai urât. Bucură-te, cel ce slujire prin post și răbdare ai săvârșit. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 7:
Făcutu-te-ai lăcaș al Duhului Sfânt căci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmtă și prin scârbe ai ajuns în lăcașurile de sus, de unde cu mulțumire cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icos 7:
Arătatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necajiți, iar pentru minunile pe care le săvârșești cu toții strigă către tine acestea:

Bucură-te, cel ce trupul și sufletul în feciorie le-ai păstrat; Bucură-te, îndrumătorul călugărilor. Bucură-te, bucuria sufletelor noastre; Bucură-te, al săracilor grabnic ajutător. Bucură-te, al scârbiților mijlocitor; Bucură-te, păzitorul curăției noastre. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, al Rusiei ocrotitor. Bucură-te, pomul Raiului de minuni izvorâtor; Bucură-te, crin înflorit în grădina Raiului. Bucură-te, mirul lui Hristos cu bună mireasmă; Bucură-te, că prin tine se aduce bucurie tuturor. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 8:
Ca o minune te-ai arătat multora, căci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu îi izbavești de primejdii pe cei ce vin cu credință și se roagă ție, iar cererile de folos tuturor le-mplinești îndemnându-i să strige lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:
Ca un locuitor al Raiului celui de sus, dar nedespărțit de noi, cei de jos, roagă-te împăratului Hristos și pentru sufletele noastre, care cu umilință-ți strigăm acestea:

Bucură-te, căci sărăcia lui Hristos ai iubit; Bucură-te, căci bogăția nestricăcioasă ai dobândit. Bucură-te, al harului (Duhului Sfânt) închinător smerit; Bucură-te, al lui Hristos ostaș nebiruit. Bucură-te, căci cu sfânta cugetarea sfântă, cursele vrajmașului ai sfărâmat; Bucură-te, căci prin smerenie la cer te-ai înălțat. Bucură-te, că de Duhul Sfânt ești luminat; Bucură-te, că patimile pierzătoare de suflet ai zdrobit. Bucură-te, priveghetor neostenit; Bucură-te, cel ce te-ai făcut părtaș al împărăției Cerești. Bucură-te, căci de hrana înțelepciunii te îndulcești; Bucură-te, al fericirii veșnice moștenitor. Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Condac 9:
Toată firea îngerească s-a mirat Citește restul acestei intrări »

Reclame

In lumina lui Dumnezeu toate se aranjeaza (5)

septembrie 23, 2014

Are foarte mare importanta dispozitia interioara a omului

Exista egoism determinat de sentimentul de inferioritate, dar exista si egoismul determinat de sentimentul de superioritate. Cine are sentimente de inferioritate nici nu-i trece prin minte ca este egoist. S-ar intreba: „Ce egoism sa am? Sa ma smeresc si mai mult decat sunt acum?”. Nu intelege ca sentimentul de inferioritate il chinuieste, tocmai pentru ca reactioneaza in mod egoist. Cultiva egoismul si cladeste un zgarie-nori cu acest egoism, fara sa stie.
Are foarte mare importanta dispozitia interioara a omului. Il iubeste pe Dumnezeu? Crede in Dumnezeu? Este cinstit? Vrea mantuirea si o doreste cu ardoare?
Dumnezeu, care stie cu ce suflet are de-a face, poate gasi o cale chiar si in ultimele clipe ale vietii omului sa-l lumineze ca sa vada acel zgarie-nori, sa vada idolul egoism si sa se intrebe: „Dumnezeul meu, am eu in mine asa ceva? Adica, toata viata mea am cladit acest edificiu egoist?”. Aceasta constientizare va contribui la simtirea adanca a smereniei. Nu exista pacat mai mare decat egoismul.
Imi aminstesc un caz. Un om avea stari bolnavicioase si complexe. S-a imbolnavit trupeste si a crezut ca va muri. Nu avea nici cea mai mica indoiala ca va muri. Desi aceste stari bolnavicioase existau nu intr-o stare latenta, omul vorbea si se manifesta ca un inger, parerea lui despre sine era foarte inalta, se credea inger adevarat. Cu multi ani inainte vazusem asta si ma impresionase si atunci mult. Deci, omul acesta se pregatea sa plece din aceasta lume si era ca ingerul lui Dumnezeu. Dar nu a murit si s-a vadit ca avea probleme si trairi infricosatoare in sufletul lui. Insa, atunci deoarece el credea asa, era ca un inger.
M-a impresionat adanc. Cred ca, intrucat credea cu tarie ca va muri si simtea un dor nemarginit de Dumnezeu, complexele si starile bolnavicioase s-au inabusit in subconstient, ca si cand ar fi disparut. Daca ar fi fost ultimele zile ale lui pe pamant, am convingerea ca Dumnezeu ar fi gasit o cale sa departeze toate acelea de la el. Nu stim cum lucreaza Dumnezeu, nu stim care sunt tainele lui Dumnezeu. Sa avem incredere in El.

Arhim. Simeon Kraiopoulos – Sufletul meu. Temnita mea.


In lumina lui Dumnezeu toate se aranjeaza (4)

septembrie 22, 2014

Un raspuns retinut

Daca murim complexati, cu sentimente de inferioritate, ramanem asa complexati?
Nu stiu daca putem aprofunda aceasta problema, cat sa ramanem aproape de adevar. Voi raspunde cu multa retinere.
Complexele si starile urate se creeaza in zona de conlucrare a trupului cu sufletul. Cand omul moare, aceasta conlucrare inceteaza sa mai existe. Dupa moarte sufletul ramane suflet, trupul se dezintegreaza si conlucrarea acestora inceteaza. De vreme ce aceste stari bolnavicioase actioneaza in zona de conlucrare dintre suflet si trup, putem spune ca dispar si ele odata cu a moartea, devin inexistente. Cand trupul va invia si se va uni cu sufletul, nu este posibil sa invie iarasi cu aceste stari bolnavicioase.
As indrazni sa spun ca pana la un punct asa este. Insa de la un punct incolo, aceste complexe influenteaza negresit sufletul. Pot, desigur, sa inceapa din zona aceasta a conlucrarii dintre suflet si trup, dar mai apoi, dupa ce sunt legitimate, duhovniceste, influenteaza sufletul. Multi legitimeaza duhovniceste stari psihologice anormale. In aceste cazuri nu avem  doar stari de natura functionala, care se limiteaza la zona conlucrarii dintre suflet si trup, ci stari care trec in suflet si-l influenteaza pe acesta. Astfel, problema nu este daca dupa moarte complexul ramane, ci daca va ramane influenta lui? Daca  ai avut sentimente de inferioritate si acestea te-au facut o viata intreaga sa cultivi egoismul, sa cultivi indreptatirea de sine, dupa ce mori, chiar daca inceteaza aceasta conlucrare intre trup si suflet, de unde a inceput complexul, nu inseamna ca intreaga influenta dispare. Trairile egoiste au trecut deja in sufletul omului.
Toate acestea sunt taine mari pentru om. Numai Dumnezeu le stie.

Arhim. Simeon Kraiopoulos – Sufletul meu. Temnita mea.


Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: Pistis (Credinţa), Elpis (Nădejdea), şi Agapis (Dragostea)

septembrie 16, 2014

Sf_ SofiaCondac 1

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotţiitor, Pistis, Elpis şi Agapis şi maicii voastre celei înţelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioşare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugaţi-vă pentru noi de păcate şi necazuri să ne izbăvim şi cu mulţumire vouă să vă cântăm: Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
Icos 1
Îngerii în Ceruri se bucură vieţuirea voastră cea plină de virtuţi văzând, căci în citirea Dumnezeieştilor Scripturi, în osteneli, post, rugăciune şi milostenie o aţi petrecut, de mama voastră fără încetare învăţate fiind, modele vii ale celor trei virtuţi teologice arătându-vă, căci cu numele lor numite aţi fost. Iar noi, de această înţelepciune a mamei voastre şi de cuminţenia voastră desăvârşită mişcaţi fiind, cu evlavie vă grăim:
Bucuraţi-vă, surori cu acelaşi duh, după cele trei virtuţi numite;
Bucuraţi-vă, căci în ascultare de mama voastră cea de Dumnezeu înţelepţită pe treptele desăvârşirii aţi urcat;
Bucuraţi-vă, căci precum trei mlădiţe ale raiului, în Roma cea rău-credincioasă aţi crescut;
Bucură-te, Sofia, ceea ce fiicelor tale numele virtuţilor le-ai dat şi în veşnicie a le împlini le-ai învăţat;
Bucură-te, Pistis, ceea ce prin credinţă pe cele nevăzute, ca pe unele văzute, a le vedea ne ajuţi;
Bucură-te, ceea ce în nestricăciune te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, Elpis, ceea ce cu credinţa suferinţele noastre în vâltoarea necazurilor le micşorezi şi pe cele de sus cu dreapta ta ni le arăţi;
Bucură-te, ceea ce Împărăţia Cerurilor ai moştenit;
Bucură-te, Agapis, ceea ce cu dragostea dumnezeiască fericirea vieţii veşnice ne-o descoperi;
Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt te-ai umbrit;
Bucură-te, Sofia, căci numele tău înseamnă înţelepciune şi cu înţelepciune pe fiicele tale le-ai crescut;
Bucură-te, ceea ce în virtuţile credinţei, nădejdii şi dragostei pe noi ne întăreşti;
Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
 Condac 2
Văzând înţeleapta Sofia slugile, care a o chema împreună cu fiicele ei la împăratul Adrian au venit, şi pricina chemării lor cunoscând, cu copilele ei la rugăciune s-a aşezat, ajutorul lui Dumnezeu cerând: iar după rugăciune, de mână luându-se, ca o cunună împletită, împreună au mers, lui Hristos Dumnezeu cântând: Aliluia.
 Icos 2
Cuget neîndoielnic aţi avut, sfintelor, căci, atunci când în palatul împărătesc aţi fost duse, înaintea împăratului Adrian cu faţa luminoasă, cu ochii veseli şi cu inima plină de bărbăţie aţi stat. Iar împăratul, cinstitele şi neînfricatele voastre feţe privind şi înţelepciunea Sofiei văzând, judecata sa pentru altă vreme a amânat-o şi la o femeie nobilă v-a trimis, iar la ea trei zile aţi stat şi maica voastră preaînţeleaptă cuvintele cele de Dumnezeu insuflate zi şi noapte v-a învăţat. Pentru aceasta, fericindu-vă, unele ca acestea vă cântăm:
Bucuraţi-vă, cele trei mieluşele neîntinate ale lui Hristos, ce cununile virtuţilor le-aţi dobândit;
Bucuraţi-vă, cele trei surori pline de virtuţi,ce credinţă tare,nădejde neîndoielnică şi dragoste nefăţarnică către Domnul Dumnezeu aţi arătat;
Bucuraţi-vă, cele ce frumuseţea şi tinereţea voastră nu le-aţi cruţat, de dragul Celui ce cu bunătatea este mai frumos decât fiii oamenilor;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pe copilele tale cele iubite la nevoinţa mucenicească pentru Hristos le-ai îndemnat,
Bucură-te, Pistis, ceea ce prin chinul pentru Hristos credinţa ta o ai mărturisit;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale prin credinţă puternică le-ai ridicat;
Bucură-te, Elpis, ceea ce nădejde tare în Hristos ţi-ai pus;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu nădejde neslăbită le-ai întărit;
Bucură-te, Agapis, ceea ce prin chinurile pentru Hristos dragostea ta lucrătoare o ai arătat;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu focul dragostei le-ai îngrădit;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pe dulcile tale copile slava şi bogăţia şi toată dulceaţa acestei lumi stricăcioase a le dispreţui le-ai îndemnat;
Bucură-te, ceea ce pe bunele tale fiice până la sânge pentru Domnul a sta şi pentru El a muri cu sârguinţă le-ai învăţat;
Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
Condac 3
Cu puterea dumnezeiască adumbrite aţi fost, muceniţelor, căci virtuţile numelor voastre cu fapta în nevoinţele cele muceniceşti le-aţi arătat, lui Dumnezeu cântând: Aliluia.
 Icos 3
Având în ele sfintele muceniţe stâlpul credinţei, aripile nădejdii şi focul Agapisi şi cu plăcere cuvintele maicii lor ascultând, una pe alta în îndelungă-răbdare se întăreau şi cu bucurie mergeau, cinstita mucenicie pentru Hristos dorind. Lui, ca Dumnezeului nostru, închinându-ne, cu aceste laude pe voi vă cinstim:
Bucuraţi-vă, cele ce pentru viaţa veşnică de pierderea acestei vieţi vremelnice nici un pic nu v-aţi întristat;
Bucuraţi-vă, cele ce pentru cinstirea lui Hristos trupurile la chinuri le-aţi dat;
Bucuraţi-vă, căci cele trei vase mult-preţioase ale credinţei, nădejdii şi dragostei în dar lui Dumnezeu I le-aţi adus;
Bucură-te, Sofia, căci din dragoste pentru fiicele tale cu toată inima Împărăţia lui Dumnezeu ele să o moştenească ţi-ai dorit;
Bucură-te, Pistis, ceea ce sufletele noastre cu credinţa le luminezi;
Bucură-te, ceea ce la adăpostul cel liniştit ne ridici;
Bucură-te, Elpis, ceea ce inimile noastre cu dulceaţa nădejdii le viezi;
Bucură-te, ceea ce din vâltoarea deznădejdii ne scoţi;
Bucură-te, Agapis, ceea ce suferinţele şi necazurile noastre în bucurie le prefaci;
Bucură-te, ceea ce inimile noastre împietrite la înduioşare le duci;
Bucură-te, Sofia, ceea ce cu înţelepciune spre cele bune ne povăţuieşti;
Bucură-te, ceea ce ochiul cel întunecat al sufletelor noastre îl luminezi;
Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
 Condac 4
Furtuna mâniei tiranilor asupra ta, sfântă Pistis, s-a năpustit, însă nu te-a clătinat: căci cine poate urni din loc credinţa ta nebiruită, ca un diamant puternic ce îţi este, căci pe cei credincioşi împreună cu tine i-ai învăţat a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia.
 Icos 4
Auzindu-le înţeleapta maică pe fiicele sale înaintea împăratului pe Hristos fără frică mărturisind şi spunând că numai pe El Îl doresc, pentru dulcele Iisus Hristos chinuri amare gata fiind a suferi şi a răbda, foarte s-a bucurat şi pe Dumnezeu L-a rugat în apropiatele chinuri să le întărească. Iar noi, această dorinţă lăudând, primei fiice a înţeleptei maici unele ca acestea îi cântăm:
Bucură-te, Pistis, ceea ce cumplitele bătăi pentru dulcele Iisus cu bucurie le-ai primit;
Bucură-te, ceea ce sânii tăi cei tăiaţi, ca pe doi crini curaţi, jertfă înaintea Domnului i-ai adus;
Bucură-te, căci din rănile tale în loc de sânge lapte a curs;
Bucură-te, căci pe fier încins pusă ai fost;
Bucură-te, căci în apă clocotită aruncată fiind, nici un pic nu te-ai fript, nici nu te-ai vătămat;
Bucură-te, ceea ce patimile noastre cu răcoare cerească le potoleşti;
Bucură-te, ceea ce focul chinurilor noastre în timpul bolilor îl stingi;
Bucură-te, ceea ce cu semnul credinţei în mijlocul năpastelor ne însemni;
Bucură-te, ceea ce cu scutul credinţei în lupta cu vrăjmaşul ne ocroteşti;
Bucură-te, căci cinstitul tău cap pentru Capul Bisericii, Hristos Dumnezeu, sub sabie cu bucurie l-ai plecat;
Bucură-te, căci prin vărsarea sângelui tău vrednică de Mirele Cel Nemuritor te-ai arătat;
Bucură-te, ceea ce pe tărâmul dorit ai ajuns şi pe Domnul Mântuitorul Cel iubit L-ai văzut;
Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
 Condac 5
Cu stelele cele dumnezeieşti v-aţi asemănat, Pistis, Elpis şi Agapis, căci cu toată inima numai de viaţa cea veşnică v-aţi alipit şi la frumuseţea cea nespusă, Iisus Hristos, degrabă aţi alergat, pentru El să muriţi şi cu dumnezeiasca Lui vedere să vă desfătaţi, cântându-I: Aliluia.
Icos 5
Văzând-o surorile cele biruitoare pe sfânta Pistis cu bucurie pentru Hristos suferind, şi ele sufletele lor pentru El a le pune au voit: iar împăratul, pe sfânta Elpis a o ispiti a început şi, în acelaşi gând cu sora ei văzând-o fiind, la chinuri a trimis-o, nimic neizbutind. Iar noi, pe sfânta Elpis pentru această înţelepciune a ei fericind-o, o slăvim şi îi cântăm:
Bucură-te, Elpis, ceea ce crunt bătută fiind, nădejdea cea prealuminoasă în Domnul nu ţi-ai pierdut;
Bucură-te, ceea ce chinurile tale fără cârtire în tăcere le-ai răbdat;
Bucură-te, ceea ce şi nouă răbdare puternică ne dăruieşti;
Bucură-te, căci în cuptorul cel încins nearsă fiind, laudă lui Dumnezeu ai înălţat;
Bucură-te, căci şi pe noi în suferinţe a-L lăuda pe Dumnezeu ne înveţi;
Bucură-te, căci cu gheare de fier străpunsă ai fost,
Bucură-te, căci pe noi, cei ce în necazuri ne aflăm, cu razele nădejdii ne luminezi;
Bucură-te, căci minunată şi bună mireasmă din rănile tale a ieşit;
Bucură-te, ceea ce nădejdea neclintită în Domnul Iisus neschimbată o ai păzit;
Bucură-te, ceea ce deznădejdea şi neputinţa din inimile noastre le nimiceşti;
Bucură-te, ceea ce tăierea sabiei pentru Hristos cu bucurie o ai primit;
Bucură-te, căci nouă, celor copleşiţi de necazurile pământeşti, pacea veşnică ne-o descoperi;
Bucuraţi-vă, Pistis, Elpis şi Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînţeleaptă.
Condac 6
Propovăduitorilor şi purtătorilor de Dumnezeu apostoli asemenea aţi fost, de Dumnezeu înţelepţitelor surori: căci prin virtuţile voastre tuturor credincioşilor le-aţi propovăduit credinţa, nădejdea şi dragostea către Domnul, Stăpânul tuturor, cântându-I: Aliluia.
Icos 6
Ca soarele ai strălucit, sfântă Agapis, căci cine poate sta aşa pentru iubitul său Domn decât dragostea, precum este scris: că dragostea este mai tare ca moartea şi apa cea multă nu o poate stinge şi râurile nu o pot îneca. Te rugăm acum, Agapis sfântă, pe tine ceea ce cu flacără serafimică de iubire pentru Domnul arzi, înnoieşte inimile noastre cele împietrite şi uscate, aprinde în noi, cei ce în dragoste am sărăcit, lumina iubirii, ca pe Domnul şi pe tot aproapele nostru să începem a-i iubi, căci ţie, rugătoarei noastre, aceste cântări de laudă îţi aducem:
Bucură-te, Agapis, căci apele cele multe ale farmecelor lumeşti dragostea ta pentru Hristos nu au stins-o;
Bucură-te, căci toate dezmierdările şi darurile împăratului lepădând, sufletul tău pentru Domnul l-ai pus;
Bucură-te, căci râurile necazurilor şi ale suferinţelor dragostea ta nu au înecat-o;
Bucură-te, ceea ce pentru Domnul Iisus pe roată ai fost trasă, cu parul ai fost bătută, cu căngile ai fost străpunsă şi în cuptor încins ai fost aruncată;
Bucură-te, căci în cumplitele tale chinuri de puterea lui Dumnezeu întărită a fost;
Bucură-te, ceea ce prin sângele tău, pe care din dragoste pentru Nemuritorul tău Mire Hristos l-ai vărsat, în inimile noastre cele reci dragostea o aprinzi;
Bucură-te, ceea ce limpede ne-ai arătat că pentru dragoste toate chinurile cu bucurie sunt îndurate;
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat că dragostea dumnezeiască la viaţa veşnică ne duce;
 Bucură-te, ceea ce însăţi te-ai încredinţat că dragostea dumnezeiască descoperirea nemuririi este;
Bucură-te, că nici o tortură de dragostea lui Hristos nu te-a putut despărţi;
Bucură-te, ceea ce în chinuri ca apostolii ai binevestit, căci de dragostea lui Dumnezeu nu te desparte nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foamea, nici goliciunea, nici nenorocirea, nici sabia;
Bucură-te, căci pentru dragostea lui Hristos Citește restul acestei intrări »