Acatistul Sfintei Mucenite Paraschevi din Roma (26 Iulie)

iulie 24, 2013

paraschevi-roma
CONDACUL 1

Ca un crin al Înţelepciunii ai umplut lumea de miresmele darurilor lui Hristos şi ca o porumbiţă rănită de săgeata dorului dumnezeiesc ai zburat către înălţimile slavei neapropiate, Sfântă Muceniţă Paraschevi, fericită. Cu darul mărturisirii lui Hristos ai strălucit, fiind tu rod al rugăciunii părinţilor tăi, şi cununa slavei netrecătoare ai luat din mâna Celui Ce te-a arătat icoană a fecioriei jertfitoare pe calea muceniciei. Pentru aceasta primeşte roadele cuvintelor răsărite în grădina inimii noastre sub roua rugăciunilor tale şi adu Ziditorului pentru noi tămâia gândurilor mulţumitoare prin cântări de: Aliluia!

ICOSUL 1

Părinţii tăi adus-au Ziditorului jertfa lacrimilor lor curate şi tămâia rugăciunii ca să dobândească prunc spre a sluji zi şi noapte Soarelui dreptăţii, Cel Ce luminează neîncetat lumea cu razele iubirii Sale; suspinurile inimilor lor smerite intrat-a în urechile Celui Ce toate le cercetează, şi te-a dăruit pe tine, Sfântă Muceniţă Paraschevi, ca să mărturiseşti numele Său preasfânt înaintea păgânilor şi cu razele cuvintelor tale să-i aduci către Răsăritul Cel de sus pe cei ce zăceau în noaptea înşelăciunii, pentru care lucrare te cinstim aşa:

Bucură-te, rod minunat al rugăciunii smerite ;
Bucură-te, dar răsărit în căminul binecuvântat;
Bucură-te, floare bineînmiresmată a fecioriei;
Bucură-te, leagăn al înălţimilor duhovniceşti;
Bucură-te, spic roditor în pământul dreptei credinţe;
Bucură-te, fereastră a rugăciunii către Mirele Ceresc;
Bucură-te, crin sfinţit de razele Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, comoară a darurilor credinţei;
Bucură-te, bucuria părinţilor tăi celor evlavioşi;
Bucură-te, carte a tainelor îngereşti;
Bucură-te, ceea ce străluceşti în cămara Sfinţilor;
Bucură-te, mângâierea părinţilor celor întristaţi;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 2

Părinţii tăi, înţelepţiţi de Duhul Cuvântului, dat-au ţie numele de Paraschevi, căci într-o zi de vineri ai văzut lumina simţită a Soarelui dreptăţii spre a se slăvi în viaţa ta patima de pe pământ a Mântuitorului, Care te-a chemat în Împărăţia Sa spre a-I cânta veşnic întru veselia îngerilor: Aliluia!

ICOSUL 2

Încă din fragedă pruncie avut-ai minte înţeleaptă, Cuvioasă, alegând de bună voie să slujeşti Împăratului cerurilor, Cel Ce te-a chemat să urci pe muntele doririlor dumnezeieşti. Pentru acesta cu picior de gând vesel ai urcat Taborul înţelegător al inimii, având într-ajutor cetele îngerilor, care acoperindu-te cu aripile rugăciunilor lor, te îndemnau ca din adâncul sufletului să aduci cântări de laudă dumnezeieşti, ca să primeşti din mâna Mirelui Ceresc cununa laudelor acestora:

Bucură-te, că ai ales slujirea Mirelui vieţii veşnice;
Bucură-te, că ai defăimat toată dorirea lumească;
Bucură-te, că partea cea bună ţi-ai ales, ca o altă Marie;
Bucură-te, că ai alergat după mireasma virtuţilor;
Bucură-te, că inima ai sfinţit-o templu al darurilor Duhului;
Bucură-te, că te-ai adus jertfă Împăratului tuturor;
Bucură-te, că din pruncie s-au vădit semnele darului;
Bucură-te, că ai alergat pe pajiştea Duhului;
Bucură-te, că viaţa ţi-ai închinat-o Celui Ce ţi-a dăruit-o;
Bucură-te, că ai mers pe cărarea Înţelepciunii;
Bucură-te, izvor binecuvântat de rugăciune;
Bucură-te, icoană a evlaviei curate;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 3

Spre jocurile copilăreşti nu a voit să privească inima ta, căci însetată fiind de adâncul frumuseţii Cuvântului descopereai în bătăile rugăciunii neîncetate calea unirii cu Cel Căruia îngerii Îi slujesc neîncetat în cântări de: Aliluia!

ICOSUL 3

Deşi încă erai copilă când Domnul a binevoit să-i cheme pe părinţii tăi la Sine, întru înţelepciune ai pus averea ta în mâinile săracilor, ca însutit să primeşti în Împărăţia cerurilor din mâna Cuvântului darurile cele veşnice. Ca o porumbiţă împodobită cu strălucirile Duhului te-ai grăbit spre mănăstire, unde ai aflat odihnă prin rugăciune neîncetată şi alte nevoinţe duhovniceşti; fost-ai împodobită cu mahramă ca semn al închinării vieţii tale lui Hristos, îngeri în jur având slujindu-ţi, pentru care noi îţi aducem mireasma laudelor cereşti :

Bucură-te, că ai urmat cuvântul Evangheliei ;
Bucură-te, că ai plinit cu desăvârşire poruncile lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai lepădat de toată deşertăciunea lumească;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu virtuţile ca o mireasă a Domnului;
Bucură-te, că ţi-ai gătit sufletul spre primire în cămara de nuntă;
Bucură-te, vas plin de mirul înţelepciunii;
Bucură-te, turn neclintit al faptelor bune;
Bucură-te, râu al milostivirii neîmpuţinate;
Bucură-te, făclie nestinsă a iubirii Cuvântului;
Bucură-te, lauda fecioarelor celor înţelepte;
Bucură-te, că ai ales calea cea strâmtă a Împărăţiei;
Bucură-te, că în ceata muceniţelor fecioare te veseleşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 4

Luând jugul ascultării mântuitoare pentru dragostea lui Hristos, ai ajuns la înălţimea desăvârşirii şi voind a mărturisi pe Cel Ce te-a sădit în grădina virtuţilor, ca să te îndulceşti de miresmele darurilor Sale netrecătoare întru adierile Duhului, ai început a-L propovădui în oraşe şi sate, fiind străjuită de îngeri cu cântări de: Aliluia!

ICOSUL 4

Cu razele cuvintelor tale ai luminat pe cei dintru întunericul păgânătăţii, deschizându-le porţile credinţei celei mântuitoare cu cheia rugăciunii tale către Hristos. Primit-ai însă cununa pătimirii, fericită muceniţă a lui Hristos, căci ai fost dusă înaintea regelui la judecată, însă noi te împodobim cu cununa laudelor acestora:

Bucură-te, carte a mărturisirii Vieţii;
Bucură-te, lună strălucind în întunericul păgânătăţii;
Bucură-te, râu al cuvintelor Înţelepciunii;
Bucură-te, comoară nejefuită a credinţei;
Bucură-te, că ai gătit tuturor căile Adevărului;
Bucură-te, vas primitor al darurilor Luminii;
Bucură-te, că ai descoperit tainele Împărăţiei;
Bucură-te, că te-ai făcut pod al întâlnirilor dumnezeieşti;
Bucură-te, că a lispit de la tine teama mărturisirii;
Bucură-te, glas al chemării Cuvântului;
Bucură-te, izvor nesecat al virtuţilor;
Bucură-te, plinitoare a voii dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 5

Fiind ocrotită de acoperământul Duhului şi de strălucirea razelor rugăciunii ai stat fără frică înaintea tiranului rege, cântând cu îngerii în cămara inimii: Aliluia!

ICOSUL 5

Fiind răpit de frumuseţea ta neapropiată, suveranul căuta cu măguliri să te facă a lepăda comoara credinţei, dar nu ai privit spre bogăţiile cele făgăduite de cel rău credincios, căci mintea ta fiind răpită de priveliştea frumuseţilor Raiului, te îndulceai de laude ca acestea:

Bucură-te, comoară a doririlor cereşti;
Bucură-te, că ai întunecat răutatea vrăjmaşului;
Bucură-te, că ai strălucit ca un înger în trup;
Bucură-te, că ţi-ai mutat dorirea de la cele pământeşti;
Bucură-te, că ai minunat pe îngeri cu râvna spre cele cereşti;
Bucură-te, căci cu condeiul Duhului ai scris în inimă Cuvântul;
Bucură-te, căci cu puterea Crucii ai zdrobit capul şarpelui;
Bucură-te, că norul patimilor ai alungat;
Bucură-te, zi purtătoare a Soarelui dreptăţii;
Bucură-te, căci adânc cugetai la cele cereşti;
Bucură-te, că nu te-ai despărţit nici cu gândul de Hristos;
Bucură-te, că patimilor Lui ai râvnit spre mântuire ;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 6

Mărturisit-ai păgânului că nu te vei despărţi niciodată de dragostea lui Hristos, gătindu-te a primi orice durere pentru El, iar îngerii se minunau de bărbăţia şi hotărârea ta neclintită cântându-ţi: Aliluia!

ICOSUL 6

Mărturisit-ai a fi Lumină a lumii pe Soarele dreptăţii şi cu ochii sufletului contemplând testamentul făgăduinţei Lui, te-ai arătat plină de strălucirea Cuvântului; defăimând tu pe idolii cei mincinoşi, te-ai învrednicit a primi din inimile smerite ale binecredincioşilor cuvinte de cinstire ca acestea:

Bucură-te, rază mărturisitoare a zilei nesfârşite;
Bucură-te, icoană luminată de înţelepciunea Duhului;
Bucură-te, că nici o teamă nu te-a îngrădit în mărturisire;
Bucură-te, căci te-ai făcut glas al tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, că întru lumina Duhului ai mărturisit Adevărul;
Bucură-te, făclie nestinsă a vestirii cereşti;
Bucură-te, că nu te-ai abătut de pe calea mântuirii;
Bucură-te, că rătăcirea idolească ai defăimat;
Bucură-te, că ai alergat către Răsăritul Cel veşnic;
Bucură-te, din izvoarele darurilor Duhului te-ai adăpat;
Bucură-te, că te-ai făcut povăţuitoare pe cările mântuirii;
Bucură-te, că te îndulceşti acum de slava Treimii;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paraschevi, stea mărturisitoare a luminii Soarelui dreptăţii!

CONDACUL 7

Regele cel ars de flacăra patimii mâniei poruncit-a să se pună pe capul tău o cască de fier înroşită în foc, dar ca cei trei Citește restul acestei intrări »

Reclame

Citatul saptamanii

iulie 15, 2013

Sf_NEKTARIO1

„Spovedania este doctoria de-suflet-mantuitoare pentru societate, deoarece este capabila sa salveze de la distrugere o multime de suflete – suflete pierdute prin dezamagiri, prin amintiri spurcate si ganduri rele.”
Sfantul Nectarie


Paraclisul Sfantului Nectarie

iulie 14, 2013

ag-nektarios-Obisnuitul inceput:
Imparate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfanta Treime…, Tatal nostru…, Preotul: Ca a Ta este imparatia…, Doamne miluieste (de 12 ori). Slava… Si acum…

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la Hristos, Imparatul nostru Dumnezeu.
Veniti sa ne inchinam si sa cadem la insusi Hristos, Imparatul si Dumnezeul nostru.

Dupa care, Psalmul 142:

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credinciosia Ta; auzi-ma, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea o calca in picioare; facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca mortii cei din veacuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu ca un pamant insetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-i nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun sa ma povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.
Dumnezeu este Domnul si s-a aratat noua. Bine este cuvantat, cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori).

Troparele:

Glasul al 4-lea.

Toată suflarea ortodoxă să se adune la prăznuirea slăvitului ierarh Nectarie, celui ce întru rugăciunea sa a unit toată lumea, aducându-o lui Hristos, Arhierelui Celui Mare, spre binecuvântare şi rodire de lucrări dumnezeieşti. Către acesta căzând cu umilinţă să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Nectarie, şi îndreptează şi gândurile inimii noastre spre păşunea bogată a pocăinţei.

Slavă…

Cei neputincioşi cu trupul aflat-au tămăduire prin mijlocirea ta, cei întristaţi la tine aleargă ca la un liman al bucuriei şi noi toţi ne adăpostim sub acoperământul rugăciunilor tale, strigându-ţi cu evlavie: Cu starea ta de faţă înaintea lui Hristos risipeşte necazurile noastre şi ne înţelepţeşte a lucra faptele mântuirii.

Şi acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a striga puterile tale, noi nevrednicii şi mult păcătoşii. Că de n-ai fi stat tu înaintea Domnului rugându-te, cine ne-ar fi mântuit din atâtea primejdii. Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi Psalmul 50:

Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, si dupa multimea indurarilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos ma spala de faradelegea mea si de pacatul meu ma curateste. Ca faradelegea mea eu o cunosc si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, ca sa fii indreptatit intru cuvintele Tale si sa biruiesti cand vei judeca Tu. Ca iata intru faradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea. Ca iata adevarul ai iubit; cele nearatate si cele ascunse ale intelepciunii Tale, mi-ai aratat mie. Stropi-ma-vei cu isop si ma voi curati; spala-ma-vei si mai vartos decat zapada ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie si veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Intoarce fata Ta de catre pacatele mele si toate faradelegile mele sterge-le. Inima curata zideste intru mine, Dumnezeule si duh drept innoieste intru cele dinlauntru ale mele. Nu ma lepada de la fata Ta si Duhul Tau cel sfant nu-l lua de la mine. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale si cu duh stapanitor ma intareste. Invata-voi pe cei fara de lege caile Tale, si cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide si gura mea va vesti lauda Ta. Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul si arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tau vitei.

Canonul de rugăciune

Cântarea I, glasul al 4-lea

Irmosul: Apa trecand-o ca pe uscat si din rautatea egiptenilor scapand, israeliteanul a strigat: Izbavitorului si Dumnezeului nostru sa-I cantam.

Stih :Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Năvala ispitelor mă cuprinde şi în legăturile bolilor sunt ţinut, dar strig către tine Părinte Nectarie: la limanul liniştirii mă poartă în braţele rugăciunii tale.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

În turnul virtuţilor te-ai ascuns de toate tulburările lumii şi ale vrăjmaşilor nevăzuţi şi tinzând gândul către Hristos, Soarele dreptăţii, te-ai făcut rază cugetătoare de cele înalte, luminând pe cei ce-ţi strigă cu evlavie: Preasfinţite Nectarie, din tulburarea ispitelor izbăveşte-ne pe noi, cei ce te cinstim cu evlavie.

Slavă…

Vârtejul ispitelor dezrădăcinează pomul gândurilor cuvioase şi furtuna patimilor cumplit întunecă cerul minţii mele, însă tu, Sfinte Nectarie, străluceşte-mi lumina pocăinţei, sădind în sufletul meu florile înţelegerilor dumnezeieşti.

Şi acum…

La Tine alerg, Preafericită, ca la un liman binecuvântat al Vieţii, căci din cursele ispitelor totdeauna scoţi pe robii Tăi cu mâna Ta cea puternică, îndrumându-i către calea pocăinţei.

Cântarea a 3-a

Irmosul: Doamne, Cela ce ai facut cele de deasupra crugului ceresc si ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine ma intareste intru dragostea Ta, ca Tu esti marginea doririlor si credinciosilor intarire, Unule, lubitorule de oameni.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Mănăstirea ta pururea o îngrădeşti cu stâlpii rugăciunii tale şi întru lumina Soarelui dreptăţii o păzeşti, ca pe toţi fiii Luminii să-i aducă întru lumina Împărăţiei celei veşnice, fericite Nectarie.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Din paharul cel dulce al rugăciunii tale adapă pe cei ce au gustat din amărăciunea păcatelor şi la masa cerească îi rânduieşte, cu îndrăzneala ce o ai către Hristos, ca unul ce în cămara inimii ai cinat cu El la masa rugăciunii.

Slavă…

Din porţile deznădăjduirii scoate-mă pe mine, Sfinte Nectarie, zdrobind cu puterea rugăciunii tale pe vrăjmaşii ce năvălesc asupra mea, căutând să mă despartă de vederea luminoasă iubirii Stăpânului.

Şi acum…

Preacurată Fecioară, Rai înţelegător Te ştim pe Tine, noi cei ce alergăm cu pas bucuros la puternică mijlocirea Ta. Inima mea ce s-a făcut iad a toată stricăciunea patimilor prefă-o iarăşi în rai tainic plin de curgerile gândurilor cuvioase.

Urmatoarele stihiri se zic dupa Cantarile a 3-a si a 6-a:

Ca un păstor blând şi icoană a Păstorului Celui Preaînalt, pe noi, turma cea cuvântătoare ne scoate la păşunea înţelepciunii, ca să ne hrănim cu gânduri îngereşti.

Caută din înălţimile cereşti, Maica Făcătorului a toate, şi inima mea cea surpată de gânduri rele o înnoieşte, întărindu-o cu legătura gândurilor smerite.

Preotul rosteste ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule… la care pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul: Doamne miluieste (de 12 ori). Apoi preotul zice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni…
Si indata Sedealna, glasul al 2-lea (Podobie: Cele de sus cautand…):

Numele tău cu evlavie este rostit până la marginile lumii, căci lucrare apostolească având, ai luminat pe toţi cu razele cuvintelor tale şi cu strălucirea minunilor te-ai făcut vrednic de cinstirea tuturor.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Auzit-am, Doamne, taina randuielii Tale, inteles-am lucrurile Tale si am preaslavit Dumnezeirea Ta.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Surpă Sfinte Nectarie, întărâtările ereziilor şi cu legătura păcii înconjoară Biserica lui Hristos, ceea ce ia întărire prin rugăciunile tale.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Pe cei răniţi de întristare din pricina ascuţişului bolilor necruţătoare îi vindecă cu untelemnul iubirii tale de oameni şi tămăduire grabnică dăruieşte celor ce cu nădejde se încredinţează rugăciunilor tale.

Slavă…

Cu puterea rugăciunilor tale toţi iau întărire şi pe cărarea Împărăţiei lui Hristos înaintează, având nebiruit acoperământul mijlocirii tale, fericite.

Şi acum…

Maica Luminii, în ceasul sfârşitului meu să-mi fi aproape, alungând întunericul asupririi diavoleşti şi gătindu-mă mai înainte cu podoabele cele mântuitoare ale faptelor pocăinţei.

Cântarea a 5-a

Irmosul: Lumineaza-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale si cu bratul Tau cel inalt. Pacea Ta da-ne-o noua, Iubitorule de oameni.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Eghina, ca pe o comoară poartă cinstitele tale moaşte, care izvorăsc tuturor tămăduiri şi darurile bogatele ale Cuvântului.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Ca Una Ce ai purtat în braţele Tale pe Împăratul tuturor, făcând să înceteze robia patimilor noastre, cu strălucirile Lui orbeşte pe cei ce ne stăpânesc pe noi prin gândurile cele rele.

Slavă…

Icoana Învierii întru tine străluceşte cu putere, căci deşi ai trecut hotarul morţii trupeşti, viu eşti în mijlocul credincioşilor, luminând şi povăţuind pe toţi către viaţa cea veşnică.

Şi acum…

Stând cu îndrăzneală înaintea Fiului şi Dumnezeului Tău, cere cu stăruinţă iertarea păcatelor noastre şi ne soleşte intrarea în cămara cea de nuntă a Mirelui doririlor cereşti cu feciorele cele înţelepte.

Cântarea a 6-a

Irmosul: Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul si Lui voi spune necazurile mele, ca s-a umplut sufletul meu de rautati si viata mea de iad s-a apropiat, ci ca Iona ma rog: Dumnezeule, din stricaciune scoate-ma!

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Nou doctor fără de argint te-a arătat darul lui Dumnezeu pe tine, preasfinţite, toţi credincioşii alergând către tine ca la un izvor nesecat de tămăduiri.

Sfinte Ierarhe Nectarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi.

Nouă, celor neputincioşi, care pururea alunecăm în cursele păcatelor, trimite-ne Citește restul acestei intrări »