Acatistul Binecredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfant

Condacul 1

Apãrãtorului crestinãtãtii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei crestine si al iertãrii celor ce i-au fãcut rãu, celui cinstit si iubit ca un pãrinte, slãvitului Voievod sã-i strigãm: Bucurã-te, Sfinte Stefane,  Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Icosul 1

Pe pãrintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit dusmanii crestinãtãtii si viata si-a pus-o în slujba lui Hristos, sã-l lãudãm toti credinciosii si cu dragoste sã-i cântãm:   stefan2
Bucurã-te, pãrinte iubit al Moldovei;
Bucurã-te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucurã-te, om ales de Dumnezeu;
Bucurã-te, izbãvitorule al poporului tãu;
Bucurã-te, biruitorul pãgânilor;
Bucurã-te, bucuria crestinilor;
Bucurã-te, soarele Moldovei;
Bucurã-te, lauda Sucevei;
Bucurã-te, bãrbãtia ostasilor;
Bucurã-te, biruitorul potrivnicilor;
Bucurã-te, slugã bunã si credincioasã a lui Hristos;
Bucurã-te, apãrãtorul crestinilor ortodocsi;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 2 lea

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu si neamul tãu, Sfinte Stefane, te-ai arãtat ca un trimis al Sãu poporului Moldovei. Si venind ca un sol al binecuvântãrii de sus, urmând povetelor Sihastrului Daniil, pãrintele tãu, ti-ai chivernisit neamul si tara si i-ai fãcut un suflet cu tine, evlavios si puternic, pentru care cântãm: Aliluia!

Icosul al 2 lea

Sfântã s-a arãtat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptãtii când Mitropolitul Teoctist împreunã cu binecredinciosii crestini ai Moldovei, cereau sã le fii domn. Si dupã ce ai fost uns, au multumit Pãrintelui ceresc, iar noi, pretuind faptele tale, îti cântãm asa:
Bucurã-te, inimã fierbinte pentru Dumnezeu;  
Bucurã-te, suflet din sufletul neamului tãu;
Bucurã-te, pãrintele celor nãpãstuiti;
Bucurã-te, izbãvitorul celor robiti;
Bucurã-te, cã de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucurã-te, vlãstar din rãdãcinã musatinã;
Bucurã-te, cã poporul cu mare bucurie te-a primit;
Bucurã-te, cã pãrinte al lor te au numit;
Bucurã-te, cã auzindu-ti glasul toti s-au veselit;
Bucurã-te, cã Domnului au multumit;
Bucurã te- cã ai strãlucit pe Câmpia Dreptãtii;
Bucurã-te, cã ai fãcut Moldova Poartã a Crestinãtãtii;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 3-lea

Bucuratu-s-a tara Moldovei pentru soarele ce i-a rãsãrit, cã i-ai întãrit hotarele, zidind cetãti ceresti si pãmântesti. Si ca o slugã a lui Hristos, Sfinte Stefane, ti-ai adunat fiii sub aripile dreptei credinte, slãvind pe Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Mare tulburare s-a fãcut în inima dusmanilor Moldovei, mãrite Stefane, când stavilã ai pus nelegiuirilor ce apãsau poporul. Dar având nãdejdea în Dumnezeu, nu te-ai înfricosat de mânia lor, ci i-ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te lãudãm asa:
Bucurã-te, nãdejdea moldovenilor;   stefan1
Bucurã-te, întãrirea crestinilor;
Bucurã-te, purtãtorule de grijã al celor sãraci;
Bucurã-te, cã si pe cei bogati i-ai îndreptat;
Bucurã- te, folositorul celor necãjiti;
Bucurã- te, pãrtintorul celor obiditi;
Bucurã-te, cã dreptate si milã ai împãrtit;
Bucurã-te, cã tuturor toate te-ai fãcut;
Bucurã-te, cã ai slobozit tara de amarã robie;
Bucurã-te, cã ai umplut inimile de bucurie;
Bucurã-te, cã nu te-au înfricosat amenintãrile pãgânilor;
Bucurã-te, cã te-ai fãcut pildã tuturor crestinilor;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii! 

Condacul al 4-lea

Ca ghimpele Apostolului Pavel, toatã viata ai purtat rana primitã la picior în lupta pentru eliberarea cetãtii Chilia, si aceasta ti-a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le-ai primit de la Hristos. Lãudãm astfel, pãrinte, rãbdarea, credinta si faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Întãrirea tãrii Moldovei si a dreptei credinte a nelinistit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rãu asupra neamului tãu, a trimis împotrivã multime de pãgâni. Dar tu nu te-ai împutinat sufleteste, ci cu mare nãdejde în Dumnezeu te-ai pregãtit sã-i înfrunti. Iar noi, vãzându-ti vrednicia, îti cântãm:
Bucurã-te, eliberatorul Cetãtii Albe si Chilia;
Bucurã-te, cã le-ai adus acestora bucuria;
Bucurã-te, cã asemenea Patriarhului Iacob ranã în coapsã ai cãpãtat;
Bucurã-te, cã prin aceasta Apostolului Pavel te-ai asemãnat;
Bucurã-te, neînfricat ostas al lui Hristos;
Bucurã-te, luminat conducãtor de osti;
Bucurã-te, Voievod al Marelui Împãrat;
Bucurã-te, cã Mahomed nu te-a spãimântat;
Bucurã-te, stâlp neclintit al rãbdãrii;
Bucurã-te, cã de bãrbãtia ta poporul s-a minunat;
Bucurã-te, cã Hristos ti-a fost pavãzã si scut;
Bucurã-te, cã numai de Dumnezeu te-ai temut;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 5-lea

Ca un nou Ghedeon te ai arãtat, Sfinte Stefane, învingând multimile pãgânilor în mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grijã a lui Dumnezeu, care S-a arãtat a fi alãturi de tine, întunecând vãzduhul si cugetele lor, usurându-ti astfel biruinta. Iar noi, vãzând minunea aceasta, împreunã cu tine cântãm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Patru zile de post si rugãciune ai rânduit în toatã tara Moldovei, Binecredinciosule Stefane, drept multumire pentru biruinta dobânditã. Iar întreaga crestinãtate, cunoscând cã Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te-a numit, aducându-ti laude ca acestea:
Bucurã-te, cã tãrie de la Hristos ai luat;
Bucurã-te, cãci cu lacrimi Domnului I-ai multumit;
Bucurã-te, cã în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucurã-te, cã toatã crestinãtatea s-a bucurat;
Bucurã-te, cã faptelor tale toti au râvnit;
Bucurã-te, cã Apusul vrednic conducãtor te-a numit;
Bucurã-te, cã papa Sixt te-a lãudat;
Bucurã-te, cã pãgânãtatea s-a întristat;
Bucurã-te, cã pe Soliman Pasa l-ai biruit;
Bucurã-te, cã grumazul lui Mahomed Antihrist l-ai smerit;
Bucurã-te, cã mândria acestora tu o ai sfãrâmat;
Bucurã-te, cã începãtorul rãutãtii s-a rusinat;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 6-lea

Hristos ti-a fost întãrire, scãpare si izbãvitor din toate rãutãtile, cã nu sufereau, mãrite, vrãjmasii vãzuti si nevãzuti dragostea ta cãtre Dumnezeu. Dar cu darul Sãu i-ai biruit si drept multumire, ai zidit biserici si mãnãstiri mai multe decât numãrul luptelor tale, în care necontenit se aduce laudã lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Patruzeci si sapte de ani ai cârmuit tara Moldovei cu multã dragoste si dãruire, neavând odihnã din partea dusmanilor. Prin multele rãzboaie ce ai purtat, adevãrat mãrturisitor al credintei te-ai arãtat, iar ostenii tãi s-au fãcut adevãrati mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, laudã si multumire îti aducem cântând:
Bucurã-te, strãjer neobosit al crestinilor;
Bucurã-te, înfricosat dusman al pãgânilor;
Bucurã-te, cã începãtorul rãutãtii nu te-a biruit;
Bucurã-te, cã pe Antihrist cu crucea lui Hristos l-ai lovit;
Bucurã-te, cã atunci când Dumnezeu te-a smerit nu te-ai rãzvrãtit;
Bucurã-te, cã numai în bratul Lui ai nãdãjduit;
Bucurã-te, mãrturisitorul credintei;
Bucurã-te, cã pe osteni dragostea de Dumnezeu i-ai învãtat;
Bucurã-te, cã pentru Acesta viata si-au dat;
Bucurã-te, cã mucenici Domnului s-au fãcut ;
Bucurã-te, cã biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucurã-te, cã acestea ne sunt nepretuit odor;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 7-lea

Nãscãtoarea de Dumnezeu, cea întru rugãciuni neadormitã, din copilãrie te-a ocrotit, si cinstindu-o ca pe Maica Vietii, ai avut-o acoperãmânt. Iar în încercãrile tale ti-a fost de-a pururea mijlocitoare cãtre Preamilostivul Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm si noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Vrând sã arãti recunostintã pentru facerile de bine primite, ai pus sã se zideascã biserici si mãnãstiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le-ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, cãruia si noi cu dragoste ne închinãm, iar pe tine, Mãrite Stefane, te lãudãm asa:
Bucurã-te, cã pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucurã-te, cã sub acoperãmântul ei te-ai odihnit;
Bucurã-te, cã de vederea ei te-ai învrednicit;
Bucurã-te, cã Fecioara Maria a iubit mult poporul tãu;
Bucurã-te, cã prin mijlocirile ei ai cãpãtat mila lui Dumnezeu;
Bucurã-te, cã prin fapte ti-ai arãtat dragostea fatã de ea;
Bucurã-te, cã mãnãstirile cele mai frumoase în numele ei le-ai zidit;
Bucurã-te, cã în acestea chipul ei cu mãiestrie s-a zugrãvit;
Bucurã-te, cã mãnãstirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucurã-te, cã în triptic icoana i-ai purtat;
Bucurã-te, trandafir în grãdina Maicii lui Dumnezeu;
Bucurã-te, pururea rugãtor pentru neamul tãu;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 8-lea

Ca stâlpul cel de foc ce povãtuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ti s-a fãcut tie Sfânta Cruce a lui Hristos, Stefane Voievod. Pe aceasta având o semn de biruintã si armã puternicã, ai învins puterea vrãjmasilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Fiind apãrãtor al crestinãtãtii, ai chemat, Slãvite, de nenumãrate ori în rugãciunile tale pe sfintii mucenici, si acestia ti s-au arãtat, aducându-ti în dar biruintã de la Dumnezeu, iar noi te lãudãm asa:
Bucurã-te, al mucenicilor cinstitor;
Bucurã-te, cã de vederea lor te-ai învrednicit;
Bucurã-te, cã Sfântul Gheorghe ti-a fost ocrotitor;
Bucurã-te, cã Sfântul Dimitrie în ajutor ti-a venit;
Bucurã-te, cã pe Sfântul Procopie l-ai avut întãritor;
Bucurã-te, al nevointei lor urmãtor;
Bucurã-te, cã asemenea cu mucenicii pe Hristos ai mãrturisit;
Bucurã-te, cã din Crucea Lui putere ai primit;
Bucurã-te, cã prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucurã-te, cã marelui Constantin te-ai asemãnat;
Bucurã-te, cã împreunã cu mucenicii te-ai numãrat;
Bucurã-te, cã sfintii ajutor ti-au dat;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 9-lea

Te-ai veselit, mãrite Voievod, împreunã cu povãtuitorul tãu iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru cã Dumnezeu a pogorât pe cei puternici si a ridicat pe cei smeriti. De aceea, drept jertfã de multumire ai înãltat Domnului altar sfânt, întru care sã se aducã neîncetat laudã lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Duhovnic iscusit s-a dovedit a fi Sfântul Daniil, cã înzestrat cu înainte vedere a stiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfântã, Voievodule Stefane, si tu, ascultãtor fãcându-te, ai împlinit cu credinciosie cele ce Dumnezeu printr-însul îti grãia, iar noi, fiii tãi, îti aducem laude ca acestea:
Bucurã-te, ucenic al sfântului Daniil;
Bucurã-te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucurã-te, cã întru toate povatã ai luat de la el;
Bucurã-te, cã Dumnezeu printr-însul ti-a vorbit;
Bucurã-te, cã în necazuri te-a sprijinit;
Bucurã-te, cã dupã sfatul lui biserici si mãnãstiri ai zidit;
Bucurã-te, cã pe el l-ai cinstit ca sfânt;
Bucurã-te, cã l-ai avut mijlocitor cãtre Dumnezeu;
Bucurã-te, cã de rãzbunarea lui Mahomed el te-a prevenit;
Bucurã-te, cã rugãciunea lui în luptã te-a întãrit;
Bucurã-te, desãvârsit ascultãtor;
Bucurã-te, de monahi iubitor;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 10-lea

Multe mãnãstiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit si sprijinit, dându-le cele de trebuintã la rezidirea si înfrumusetarea lor. Sfintele locasuri din Constantinopol, Armenia si Tara Sfântã s-au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia si Transilvania cetãti si biserici ai înãltat, fãcând pãmântul românesc grãdinã preafrumoasã a lui Dumnezeu, Cãruia Îi cântãm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Biserica drept slãvitoare nu s-a întãrit niciodatã mai mult ca în vremea ta, Sfinte Stefane, cã locasuri sfinte ai zidit, împodobindu-le cu icoane fãcãtoare de minuni, cãrti de slujbã si odoare. Iar acum, primeste de la noi aceastã cântare de multumire:
Bucurã-te, întãritorul Bisericii lui Hristos;
Bucurã-te, al Bisericii strãbune înnoitor;
Bucurã-te, întâiule între ctitori;
Bucurã-te, cã din Mãnãstirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai fãcut;
Bucurã-te, cã prin a ta grijã Voronetul s-a zidit;
Bucurã-te, cã si Mãnãstirea Neamtului din temelii o a-i înnoit;
Bucurã-te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucurã-te, cã pân la apa Nistrului biserici ai înãltat;
Bucurã-te, cã între ctitori la Cãpriana esti pomenit;
Bucurã-te, miluitorul mãnãstirilor din Muntele Athos;
Bucurã-te, cã mãnãstirea Zograful cu daniile tale s-a împodobit;
Bucurã-te, cã aceastã jertfã e bine plãcutã lui Dumnezeu;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 11-lea

În pisanii si scrisori te-ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le-ai pus pe seama pãcatelor tale si prin aceasta trufia o ai cãlcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, Slãvite, te-a îmbogãtit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu haina smereniei te-ai îmbrãcat, urmãtorule al lui Hristos, si pe aceasta temelie ai pus o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le-ai dãruit, pe cei din robie i-ai slobozit, rãsplatã dupã mãsura slujirii ai împãrtit si asa, cu dreptate ai domnit, iar noi te lãudãm asa:
Bucurã-te, plinitorul smereniei;
Bucurã-te, cã aceasta cumpãnã dreaptã ti-a fost;
Bucurã-te, cã Hristos cu daruri sfinte te-a îmbrãcat;
Bucurã-te, chip de crestineascã fãptuire;
Bucurã-te, pildã de milostivire;
Bucurã-te, cã pe cei gresiti ai iertat;
Bucurã-te, îndurare neajunsã;
Bucurã-te, izvor al dreptãtii;
Bucurã-te, a robitilor slobozire;
Bucurã-te, cã poporul te-a numit „cel Mare”;
Bucurã-te, cã din viatã ca sfânt ai fost cinstit;
Bucurã -e, cã prin toate acestea ai strãlucit;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 12-lea

Deschizându-ti inima la cuvintele apostolesti: „Pentru mine viata este Hristos si moartea un câstig”, din vreme la Putna ti-ai pregãtit mormântul, în care dupã adormire asezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Strãmutându-te la lãcasurile de veci, pãrintele si duhovnicul tãu, sfintitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe brate te-au purtat spre Putna, cinstindu-te dupã cuviintã. Iar noi te-am aflat neîncetat rugãtor cãtre Dumnezeu si de-a pururea ocrotitor, pentru care îti cântãm unele ca acestea:
Bucurã-te, pãrinte, cã ceasul mortii mai dinainte l-ai stiut;
Bucurã-te, cã sfârsit bun si dupã lege ai avut;
Bucurã-te, cã la moarte testament sfânt ne-ai întocmit;
Bucurã-te, cã atunci si stihiile te-au prohodit;
Bucurã-te, cã de noi nu te-ai despãrtit;
Bucurã-te, cel ce în ceata binecredinciosilor împãrati sãlãsluiesti;
Bucurã-te, cel ce împreunã cu sfintii te veselesti;
Bucurã-te, cã preamãresti Sfânta Treime împreunã cu ei;
Bucurã-te, cã prin minuni ne vii în ajutor;
Bucurã-te, cã te-ai arãtat mult folositor;
Bucurã-te, cã în ziua prãznuirii tale la mormântul tãu pe toti ne unesti;
Bucurã-te, cã în cer smeritele noastre rugãciuni le primesti;
Bucurã-te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si apãrãtor al crestinãtãtii!

Condacul al 13-lea

O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici si mãnãstiri; biruieste duhurile rele care ne rãzboiesc, precum ai biruit multimile de pãgâni; ocroteste-ne cu rugãciunile tale si cu darul cel dat tie de Hristos precum ai ocrotit pe crestinii din vremea ta, ca împreunã sã cântãm lui Dumnezeu: Aliluia, Aliluia, Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Si iarãsi Icosul 1: Din pruncie ai fost crescut…

Rugãciunea întâi

Sfinte pãrinte Stefane, al nostru apãrãtor si grabnic folositor, pleacã-te spre rugãciunea ce o înãltãm cãtre tine, noi, nevrednicii tãi fii. Cunoastem îndrãznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli cãtre Bunul Dumnezeu, si precum Acesta ti-a ascultat rugãciunile, asa auzi ne si pe noi în aceastã zi când chemãm numele tãu.
Dã Bisericii pacea ce o ai râvnit, întãreste credinta slãbitã de ispitele acestui veac, surpã eresurile, iar nouã tuturor lumineazã ne calea mântuirii, ca împreunã cu tine în locasurile cele ceresti sã ne bucurãm de-a pururi în veci. Amin.

Rugãciune la mormântul Sfântului Stefan, Voievodul Moldovei si apãrãtorul crestinãtãtii

Sfinte Mare Voievodule Stefane, Pãrintele neamului românesc, primeste aceastã laudã pe care noi, nevrednici urmasi ai urmasilor tãi, o aducem tie cu umilintã. Cãci nu ne-am arãtat destoinici a pãzi întreagã sfântã mostenirea ta, lãsatã nouã cu multã trudã si credintã tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu multimile pãgânilor la aceastã Poartã a crestinãtãtii, iar acum, pleacã-te spre rugãciunea ce o înãltãm la tine, ajutã-ne împotriva celor care ne-au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Si precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tãi când erai înfrânt, asa ridicã si neamul tãu deasupra potrivnicilor. Fii apãrãtor si grabnic folositor. Dã Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întãreste-ne credinta slãbitã de ispitele veacului acestuia. Surpã eresurile si pe cei ce nãvãlesc asupra noastrã, iar nouã, lumineazã-ne calea mântuirii, ca împreunã cu tine sã ne bucurãm în Patria cereascã, lãudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Tropar, glas 1

Apãrãtor neînfricat al credintei si patriei strãbune, mare ctitor de lãcasuri sfinte, Stefane Voievod, roagã pe Hristos Dumnezeu, sã ne izbãveascã din nevoi si din necazuri.

Tropar, glas 2

Neînfricat apãrãtor al dreptei credinte, te-a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Stefane, pentru care tot poporul te-a numit mare, bun si sfânt si te-a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întãritor credintei noastre ortodoxe si al tãrii ocrotitor, prin rugãciunile tale cele cãtre Dumnezeu.

Condac, glas 1

Iubind pe Dumnezeu cu adevãrat, slãvite Stefane, sfinte biserici si mãnãstiri ai înãltat; pe cei sãraci ai ajutat si pe cei gresiti i-ai iertat. Pentru aceste fapte ale tale, Dumnezeu te-a înzestrat cu întelepciune si putere ca sã biruiesti pe vrãjmasii tãrii tale si ai credintei crestinesti. Drept aceea, te cinstim si pãrinte te numim.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: