Păcătoșii fericiți

Noiembrie 21, 2017

bisoc-vasile-74774-10011

Tocmai prin aceste cuvinte insuflate de Dumnezeu, primim răspunsul la anevoioasa întrebare: De ce sunt fericiți cei necredincioși? Răspunsul este: Fericirea lor este vremelnică pe acest pământ, căci sunt păcătoși neîndreptați, pe care Domnul i-a părăsit, fiindcă nici suferințele nu i-ar mai putea îndrepta. Pe căi lunecoase i-a pus Dumnezeu și i-a doborât când se înălțau. Noi știm că copiii în timpul iernii caută povârnișurile alunecoase, ca să se dea pe ele cu sania. Și cât de plăcut le este când alunecă în jos pe ele! Dar dacă în calea lor este vreo piedică, deși zboară în jos ca săgețile, cei nechibzuiți cad în groapă, își sparg capul, își frâng mâinile sau picioarele! Și atunci abia văd cât de scump i-a costat această plăcere! Dar este prea târziu! Asemenea este și cu bunăstarea necredincioșilor neîndreptați din lumea aceasta. Și ei alunecă pe sania ușoară a reușitelor lor necontenite, pe calea cea largă a plăcerilor și se desfată cu veselie de-a lungul întregii lor vieți. Pentru ei nu există opreliști neplăcute. Ei zboară în jos ca săgețile… spre pierzanie! O, de-ar fi în calea lor opreliști! Negreșit le-ar strica rânduiala, i-ar chinui, dar ar însemna pentru ei o adevărată binecuvântare, căci i-ar opri și i-ar feri de alunecarea lor în prăpastia fără de fund a pierzaniei veșnice! O, de-ar fi pentru ei suferințe! De n-ar fi existența lor pământească numai încântare și bucurie! Atunci și-ar aminti cu drag de Dumnezeu și s-ar mântui. Dar vai! „Nu este chin întru moartea lor.” /Ps. 72:4/ Pentru ei, suferințele sunt păstrate până după moartea lor. Și când mor, adică la vremea când se trezesc din scurtul și fericitul, dar mincinosul lor somn pământesc, vor vedea că toate bunurile pământești, toate bucuriile și desfătările au dispărut, așa cum piere visul după trezire, și cu amărăciune vor înțelege că chipul lor de nimic s’a făcut… dar va fi târziu, prea târziu!…

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox

Anunțuri

Psalmul 72

Noiembrie 20, 2017

allsaints

În minunata Carte a Psalmilor, blândă mângâietoare pentru toată inima aflată în suferință și care caută pe Dumnezeu, se găsește un psalm precum balsamul pentru rănile sufletului, slăbind și tămăduind durerile acestuia. Acesta este Psalmul 72. În el, de Dumnezeu însuflatul cântător dă răspuns chinuitoarei întrebări: De ce adesea necredincioșii au viață bună pe pământ și nu știu ce este durerea, pe când cei drepți suferă? Iată și cuvintele Psalmistului: „Cât este de bun Dumnezeul lui Israíl, celor drepți la inimă. Iar mie puțin de nu mi s-au alunecat picioarele, puțin de nu s-au vărsat pașii mei. Că am râvnit asupra celor fără de lege, pacea păcătoșilor văzând. Că nu este chin întru moartea lor.”
Luați aminte! Numai până la moartea lor nu este suferință pentru ei! Iar după moarte? O, atunci vor începe chinurile veșnice pentru necredincioșii care nu s-au pocăit! Mai departe, psalmistul urmează prin a zugrăvi trufașa lor purtare pe pământ: „și întărire [este] în bătaia lor. Întru ostenelele oamenilor nu sunt și cu oamenii nu vor lua bătăi. Pentru aceasta a cuprins pre ei mândria lor până în sfârșit, îmbrăcatu-s-au cu nedreptatea și cu păgânătatea lor. […] Iată aceștia, păcătoșii și cari se îndestulează în veac, au cuprins avuție. Și am zis: Au doară în deșert am îndreptățit inima mea, și am spălat întru cei nevinovați mâinile mele? Și am fost bătut toată ziua, și mustrarea mea în dimineți. (adică: Oare în zadar m-am nevoit și am viețuit cu credincioșie?)… Și am socotit să cunosc aceasta, osteneală este înaintea mea. Până ce voiu intra la sfințitorul lui Dumnezeu și voiu înțelege spre cele de apoi ale lor.”
Iată unde poate fi înțeleasă taina vieții, în lăcașul cel sfânt a lui Dumnezeu! Și, apoi, sfârșitul ne dă dezlegarea tuturor tainelor.
Sfârșitul încununează lucrarea! Aici vin cele mai pline de tâlc gânduri ale cântătorului de Dumnezeu însuflat. El grăiește mai departe: „Însă pentru vicleșugurile lor ai pus lor rele, doborât-ai pre ei când s-au înălțat. Cum s-au făcut întru pustiire; îndatăși s-au stins, pierit-au pentru fărădelegea lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimica vei face. […] Că iată cei ce se depărtează pre sineși de la tine vor pieri, pierdut-ai pre tot cel ce curvește de la tine.”

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox


Răbdare și smerenie

Noiembrie 19, 2017

arizona

Cât de multă învățătură cuprinde această istorisire vrednică de crezare! Amândoi eroii ei pătimeau în viață, schilodul suferea de greaua lui neputință, iar Evloghie de bună voie, slujind celui schilod! Pe amândoi îi aștepta mare răsplată în cer, pentru ducerea cu răbdare a crucilor lor. Dar cel viclean căuta să piardă osteneala celor doi, îndemnându-i să cârtească. De aceea Sfântul Antonie i-a mustrat cu asprime pe amândoi. Iar apoi, descoperindu-le cât de aproape le este sfârșitul, i-a sfătuit să rabde, ca să nu-și piardă cununile, din înrâurirea drăcească. Prin răbdarea lor, cei doi s-au mântuit cu adevărat. Nu cârtire, ci răbdare în suferințe vrea Dumnezeu de la noi.
„Întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.” /Lc. 21:19/ ne-a poruncit Mântuitorul, căci „prin multe necazuri se cade nouă a intra în Împărăția lui Dumnezeu.” /F. Ap. 14:22/ În această Împărăție a lui Dumnezeu nu se intră cu mândria care ne învață să cârtim, ci cu smerenia care ne îndeamnă să răbdăm. Nu există învățători mai buni spre smerenie decât necazurile. De aceea, însuși Dumnezeu ne trimite suferințele, ca să ne smerim înaintea lui. Nimeni nu s-a mântuit prin mândrie. Căci „Dumnezeu celor mândri le stă împrotivă, iar celor smeriți dă har.” /I Pet. 5:5/ Porțile Împărăției Cerurilor sunt foarte joase, încât cel mândru nu poate intra prin ele. Printr-însele poate trece slobod numai cel smerit și zdrobit în suferințele vieții. Mândria este un păcat foarte josnic înaintea lui Dumnezeu. Diavolul nici nu a ucis, nici nu a furat, nici nu a săvârșit desfrânare sau alt păcat. El doar s-a trufit – și acest singur păcat l-a făcut din înger al luminii, satană întunecat.
Spre a ne izbăvi de această mândrie pierzătoare, Dumnezeu ne trimite suferințe puternice, spre a ne smeri. Cât de mult trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru necazurile pe care ni le trimite, care ne smeresc și ne mântuiesc! „Smeriți-vă subt cea tare mână a lui Dumnezeu, ca să înalțe pre voi la vreme” /I Pet. 5:6/ spune Sfântul Apostol Petru. Iar Psalmistul grăiește: „Fericit este omul, pe carele vei certa, Doamne, și din legea ta vei învăța pre el.” /Ps. 93:12/ Prin necazuri, Dumnezeu ne păzește de multe și mari nenorociri. Cei care nu cunosc ce este boala, necazul, neizbândirea, se trufesc și uită de sine.
Să ne amintim de Napoleon Bonaparte. La începutul veacului al XIXlea, el era cea mai vestită personalitate din lume. A cucerit aproape întreaga Europă. Nimic nu l-a putut opri și nu l-a putut împiedica în expedițiile sale de cucerire. Orice armată vrăjmașă se risipea înaintea puterii sale precum fulgerul. Și, iată, ajuns în fața zidurilor Moscovei, a poruncit în orbirea sa trufașă să se scrie pe un steag: „Cerul este al tău [al lui Dumnezeu], pământul este al meu!” Din acea zi au început pentru Napoleon nenorocirile. Generalul Kutuzov l-a zdrobit și a nimicit restul jalnicei sale oștiri, izgonind-o peste hotarele Rusiei. Atunci, pe un alt steag, ofițerii ruși au poruncit să se scrie: „Spatele este al tău, iar biciul este al meu!” Steaua lui Napoleon a apus de pe bolta cerească. Marele conducător de oști și-a sfârșit viața surghiunit pe insula Sfânta Elena. Și acolo, smerit de dreapta lui Dumnezeu, el a scris vestitele cuvinte: „Alexandru, Cezar, Carol cel Mare și eu am întemeiat mari împărății, dar pe ce temelie ne-am înălțat creațiile geniului nostru? Pe putere. Numai Iisus și-a întemeiat împărăția pe iubire, încât și astăzi sunt milioane de oameni gata să moară pentru El.”
Se istorisește despre un preot Rus foarte evlavios că i-a spus odată unui enoriaș, care trăia în îndestulare și nu știa ce înseamnă necazul și suferința: „Dumnezeu te-a părăsit, fericitule nefericit! Roagă-te, să vină să te cerceteze cu vreo pedeapsă ca să te izbăvești din trufia și îndestularea ta de sine!” Nu după multă vreme, casa acelui bogat a ars. Acesta a plâns mult și, cugetând la cuvintele bunului preot, a întâmpinat cu smerenie pedeapsa de la Dumnezeu, care pentru el a fost o adevărată binecuvântare dumnezeiască, căci din ziua aceea s-a făcut un bun Creștin. Astfel, prin necaz s-a mântuit omul acesta.
Într-însul s’au împlinit cuvintele lui Moisí: „Întru necazul tău… te vei întoarce la Domnul.” /Deut. 4:29-30/ O, câtă înțelepciune aduc în viață suferințele! Numai prin ele se înțelepțește omul, după cum grăiește Psalmistul: „Mai înainte de ce m-am smerit, eu am greșit; pentru aceasta cuvântul tău am păzit.” /Ps. 118:67/

Arhim. Serafim Alexiev – Viata duhovniceasca a crestinului ortodox


Evloghie și săracul cel slăbănog

Noiembrie 18, 2017

athos.jpg

În minunata carte „Lavsaiconul” a Episcopului Paladie al
Elenopolisului se istorisește o întâmplare plină de tâlc. Un oarecare monah, anume Evloghie, se întreba ce cale de nevoință călugărească să aleagă. Viața mănăstirească nu îi era pe plac, iar pentru însingurarea pustnicească nu se hotăra. Pe când șovăia el așa, a văzut un oarecare olog, care nu avea nici mâini, nici picioare, zăcând lepădat în uliță. Săracul avea numai limbă ca să ceară milostenie trecătorilor. Evloghie s-a oprit, a privit la el și s-a rugat lui Dumnezeu, făgăduindu-se lui cu acestea: „Doamne, pentru numele tău, voi lua pe acest slăbănog și-l voi odihni pe el până în ziua morții lui, ca și eu, pentru aceasta, să mă mântuiesc. Și-mi dă mie, Doamne, răbdare ca să slujesc lui.” Deci, apropiindu-se de slăbănog, i-a zis lui: „Voiești, prietene, ca să te iau în casa mea și să te odihnesc pe tine?” și i-a zis lui slăbănogul: „Adevărat, stăpâne, voiesc!.” Evloghie l-a suit pe slăbănog pe un catâr, l-a dus la sărăcăcioasa lui casă și l-a îngrijit pe el în toate trebuințele lui. Așa au petrecut cincisprezece ani. Iar Evloghie îi slujea ca unui părinte și-l iubea pe el cu totul: îl spăla, îl hrănea și-l purta cu mâinile sale. Însă după acei cincisprezece ani, din lucrarea diavolului, slăbănogul s-a răzvrătit într-atât, încât a început cumplit a se mânia și a-l defăima pe Evloghie: „Tu ești rob și de la stăpânul tău ai fugit, că avuția lui i-ai furat și acum, arătând că ești milostiv, luându-mă pe mine în casa ta, voiești, prin mine, a te mântui! Aruncă-mă iarăși pe ulițe! Eu carne vreau să mănânc!”
Iar răbdătorul Evloghie i-a adus lui carne, însă, văzând-o, acesta a răcnit iarăși: „Nu mai pot să mai fiu numai cu tine singur, ci popor vreau să privesc. De ce mă ții aici ca un întemnițat? Du-mă de unde m’ai luat!” Dracul îl mânia în așa măsură, încât dacă ar fi avut mâini, și-ar fi luat viața.
Atunci Evloghie, plecând, s-a dus să ia sfat de la niște călugări nevoitori și binecinstitori, zicând: „Ce voi face, că în deznădăjduire m-a adus pe mine slăbănogul acesta? Să-l lepăd pe el iarăși în uliță? Dar m-am făgăduit lui Dumnezeu și mă tem. Iar de nu o voi face, îmi va amărî întreaga viață și mă pune în mare încercare.” Și i-au zis lui aceia: „Să mergi la Marele Antonie, ia-l într-o corabie pe slăbănog și-l du la mănăstire, așteaptă până ce va ieși din peșteră și lasă-i lui hotărârea. Cere-i sfatul și fă după cum îți va spune, căci Dumnezeu îți va grăi printr-însul.” Iar Evloghie, închinându-se, i-a ascultat pe dânșii, urcând cu corabia pe Nil până la mănăstire, la Marele Antonie.
Acesta era în pustie, unde se nevoia, dar în scurtă vreme s-a întors în mănăstire. Era seară. Mult norod îl aștepta pe Sfântul Antonie, care a ieșit degrabă. Deși nimeni nu-l înștiințase despre numele oaspeților săi, a strigat în întunericul nopții: „Evloghie! Evloghie! Evloghie!”
Călugărul din Alexandria tăcea, socotind că Sfântul Antonie pe vreun alt cunoscut lui îl strigă, tot Evloghie. Dar Antonie a rostit iarăși cu glas mare: „Ție îți vorbesc, Evloghie, cel venit din Alexandria.” Evloghie s-a cutremurat și a strigat: „Rogu-te, ce poruncești?” Antonie zise: „Pentru ce ai venit?” Răspunse Evloghie: „Cel ce ți-a descoperit numele meu, ți-a descoperit și pricina.” Îi zise Antonie: „știu pentru ce ai venit, dar spune înaintea tuturor fraților, ca să audă și ei!” Spuse Evloghie: „Pe acest slăbănog l-am aflat lepădat pe uliță și m-am făgăduit lui Dumnezeu să-l îngrijesc în boala lui, ca și eu să mă mântuiesc prin el și el să fie odihnit de mine. Și iată, sunt cincisprezece ani de când suntem împreună, și osteneală multă îmi face mie acum. Pentru aceasta am venit la Sfinția ta, ca să mă înveți ce să fac eu și să te rogi pentru mine, căci acum cumplit mă ostenește.” Iar Antonie i-a grăit lui cu glas greu și mânios: „Oare îl vei lepăda? Dar Hristos nu se va lepăda de el. Cu adevărat vrei să faci aceasta? Tu îl vei lepăda pe el, dar Domnul îl va socoti mai bun decât tine.” Și aceasta auzind, Evloghie s-a înspăimântat. Iar lăsând pe Evloghie, Marele Antonie a început a bate prin cuvânt pe slăbănog, grăind lui: „Șchiopule și slăbănogule, nevrednic cerului și pământului! Cum îndrăznești a te împotrivi lui Dumnezeu? Au nu știi că Hristos este cel ce-ți slujește ție? Cum îndrăznești a-l huli pe Hristos? Au doară nu pentru Hristos s-a robit Evloghie pe sine a-ți sluji ție?” Iar, după ce l-a mustrat și pe acesta prin cuvinte, a mai tăcut puțin. Și, după aceasta, i-a învățat pe amândoi și le-a zis lor: „Să mergeți cu pace și să nu vă depărtați unul de altul! Că ispita v-a venit vouă de la satana, de vreme ce știu că amândoi sunteți aproape de sfârșit și vrednici de cununi veți fi de la Hristos. Deci, de acum nimic rău să nu mai gândiți, că atunci când va veni îngerul și nu vă va afla pe voi împreună la același loc, lipsiți de cununi veți fi…” Iar ei îndată s-au întors acasă, și după patruzeci de zile a murit Evloghie, iar, după acesta, la nici trei zile, a murit și slăbănogul, ducându-se amândoi la Dumnezeu.

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox


Cârtirea este de la diavol

Noiembrie 17, 2017

bfpunUl

Iată cu ce scopuri înalte și purtătoare de grijă ne trimite Dumnezeu suferințele! Avem însă un vrăjmaș cumplit, care caută să strice tot ce e bine și să facă rău. Acesta este diavolul. El l-a mințit pe Adam în Rai că va ajunge dumnezeu dacă va gusta din roadele cele oprite ale pomului cunoștinței binelui și răului. Adam a gustat, a cunoscut răul, a pierdut binele și nu s-a făcut dumnezeu, ci a căzut mai jos decât dobitoacele, în unele privințe. Astfel, diavolul i-a insuflat neascultare față de Dumnezeu, Care îi dăduse poruncă să nu mănânce din acest pom, și astfel l-a dus la pierzanie. Iar acum, când Dumnezeu ne trimite iarăși suferințele spre binele nostru, diavolul caută să strice și acest bine, încât nici din ele să nu avem folos, ci numai vătămare sufletului nostru. Dar cum caută să facă el aceasta?
Viclene și subțiri sunt mrejele Celui Viclean. Când Dumnezeu ne trimite suferințe spre înțelepțirea noastră, ca să ne atragă către Sine și să ne despartă de Cel Viclean, diavolul ne învață să cârtim împotriva lui Dumnezeu și prin aceasta, în mijlocul suferințelor, ne ține în puterea sa. Astfel, el își atinge un îndoit țel întunecat: vom rămâne și aici în suferințe, căci nu avem putere să le îndepărtăm, vom fi și în veacul ce va să vină în chinurile iadului, căci am cârtit – și, prin cârtire, am pierdut roadele suferințelor. Cârtirea este ca bruma de toamnă care, când cade, distruge toată truda grădinarilor. Puțini înțeleg cât de pierzătoare pentru suflet este cârtirea. Aproape toți o socotesc un păcat mic. De fapt, se poate să aibă înfățișarea unui păcat mic, dar are multe urmări triste. În vremea toamnei, înainte să cadă bruma, grădinarii cei bătrâni și iscusiți, văzând semnele răcirii vremii, își cheamă tinerele ajutoare să culeagă ardeii și roșiile. Tinerii râd: „De ce să le culegem? Vremea este încă atât de frumoasă!” Dimineața următoare, însă, văd că a dat prima brumă și a prăpădit grădinile. Rup un ardei, caută să-l încerce, dar acesta este amar ca otrava, nu poate fi mâncat! Puțină nebăgare de seamă a dus la pierderea întregii lor
osteneli… La fel, și cârtirea mănează toate virtuțile sufletului și face amare toate roadele pline de har ale suferințelor. Adeseori, cârtirea poate ajunge, din înrâurirea diavolului, la nemulțumire și chiar la hulă împotriva lui Dumnezeu. Nu ați văzut, oare, oameni nefericiți, aflați în suferință, căzuți la pat, care mult timp, cu îndelungă-răbdare și-au purtat crucea, dar din insuflarea diavolului, dintr-odată, încep să cârtească, să fie nemulțumiți, și chiar să-l hulească pe Dumnezeu?
Sărmanii, prin aceasta nu-și ușurează soarta, ci dimpotrivă, și-o fac mai rea, căci suferă și aici, și în veacul ce va să vină se vor chinui din pricina hulelor împotriva Ziditorului, dacă nu se pocăiesc de acest păcat mare a lor. Diavolul i-a prins în mrejele sale și-i ține strâns, dacă nu se vor desprinde cu putere din ghearele lui.

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox


Pedepsele lui Dumnezeu

Noiembrie 16, 2017

athos1

Dumnezeu este nesfârșit de înțelept, bun și luminos. Tot ceea ce face El este bine. Și durerile ni le trimite spre binele nostru. Noi nu putem întotdeauna să înțelegem acest lucru în toată adâncimea și dreptatea lui, încă din viața aceasta. Dar dacă am putea să privim din cer păcătoasele noastre cărări pământești, dacă am putea vedea de la înălțimea lui Dumnezeu și cu îndelunga lui vedere ce fel de foc al iadului ne aprindem prin faptele cele rele, singuri am încuviința că ne rămân numai două căi: fie să fim azvârliți în chinurile veșnice, fie să fim înțelepțiți, învățați prin pedepse vremelnice și suferințe în viața aceasta. Față de chinurile veșnice din iad, cele de aici par o adevărată milostivire din partea lui Dumnezeu, atât de ușoare și lesne de purtat sânt! Atât de mântuitoare!
Atât de trebuincioase pentru îndreptarea noastră! Dacă într-o școală elevii sunt mereu neastâmpărați și se împotrivesc pedepselor, dacă împiedică desfășurarea cursurilor și, în felul acesta, se vatămă și pe ei și pe colegii lor – nu va dăuna, oare, înaltei lucrări a învățării și a educării copiilor, acel dascăl care ar răbda toate aceste neorânduieli din slăbiciune de caracter și bunăvoință? Și nu ar fi oare el de folos acestei lucrări dacă ar fi mai „rău” cu elevii, adică dacă i-ar pedepsi pe cei ce fac neorânduială, asigurând astfel rânduiala, buna învățătură și educația în școală? Toată această lume este o uriașă școală, iar noi sântem elevi în ea. Dacă vom fi sinceri, vom recunoaște că suntem niște elevi foarte răi, neliniștiți, nesupuși, care ne facem voia proprie.
Cum poate Dumnezeu să ne învețe Sfânta Sa Lege dacă avem o astfel de purtare rea, decât numai prin trimiterea pedepselor? Așa cum învățătorul aspru este bun, la fel și Dumnezeu care ne pedepsește este bun. La încheierea școlii, elevul conștiincios își spune: „Slavă lui Dumnezeu că învățătorul nostru a fost atât de aspru și a cerut atât de mult de la noi. El ne pedepsea, dar măcar ne-a învățat ceva!”
Încheindu-și calea pământească, sufletul credincios spune Domnului cu ușurare și recunoștință: „Bine este mie că m-ai smerit, ca să mă învăț îndreptările tale.” /Ps. 118:71/ Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai pedepsit și prin aceasta m-ai mântuit! Văzute de sus, suferințele pe care Dumnezeu ni le trimite în viață sunt o adevărată fericire. Suntem încă prea departe de culmile dumnezeiești, încă alergăm în văile de aici, încă suntem foarte încâlciți în grijile vieții vremelnice pentru a putea înțelege cu dreptate, încă de pe acum, întreaga însemnătate pedagogică și mântuitoare a suferințelor. Dar va veni, poate, și ziua în care vom binecuvânta bățul cu care Domnul ne-a bătut.
Deocamdată însă, cât sântem școlari, cugetăm încă școlărește. De aceea nu este îndreptățită înțelegerea noastră cârtitoare a suferințelor vieții. Cât suntem în trup, prețuim mai mult interesele și foloasele noastre pământești, uitând de suflet și de năzuințele lui cele veșnice.
Dumnezeu, însă, Care știe că întreaga noastră viață pământească va trece ca floarea câmpului și care ne învață că sufletul cel nemuritor este cel mai de preț lucru al nostru, ne trimite adesea dureri trupului ca să ne mântuiască sufletul – așa cum Sfântul Apostol Pavel a poruncit Corinthenilor ca omul curvar să fie dat satanei, „spre pieirea trupului, ca duhul să se mântuiască.” /I Cor. 5:5/ O, de-am ști noi cât de folositoare sunt suferințele pentru mântuirea sufletelor noastre, singuri le-am alege în locul plăcerilor și desfătării lumești!
Într’un loc, Iisus Hristos spune: „Eu sunt buciumul viței cel adevărat și Tatăl Meu lucrătorul este. Toată vița carea nu aduce roadă întru Mine, scoate pre ea, și toată carea aduce roadă, curățește pre ea, ca mai multă roadă să aducă.” /Io. 15:1-2/
O curățește. Ce înseamnă aceasta? Cum se curățește via? Ea se curățește prin tăiere și altoire. Iar dacă via începe să fie tăiată, părțile tăiate încep să plângă. Plâng pentru că suferă. Dar dacă acea vie ar ști că lucrătorul o taie spre binele ei, ca s-o ferească de nerodire, ca să nu fie tăiată de la rădăcină și aruncată în foc, dacă ar putea să se vadă încărcată toamna cu ciorchini grei și dulci, ea ar striga: „Binecuvântate lacrimi, binecuvântate suferințe care m-au făcut atât de roditoare!”

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox


Păcatele noastre

Noiembrie 15, 2017

biserica cu 100 arcade

Dacă comparăm felul cum ne purtăm noi în împrejurări asemănătoare cu cele ale sfinților, vom vedea cât de departe suntem de pilda lor. Mai sus am arătat că Adam a început să pătimească din pricină că a folosit rău voia slobodă dată lui de Dumnezeu, supunând-o păcatului. Sfinții nu au întrebuințat rău acest mare dar al lui Dumnezeu, voia slobodă, ci au căutat întotdeauna ca faptele lor să fie după legea lui Dumnezeu. De aceea, ei au aflat bucurie și în suferințe. Noi, astăzi, asemenea lui Adam, dăm neîncetat o rea întrebuințare voii noastre slobode, păcătuind și călcând în picioare poruncile lui Dumnezeu. De aici și toate suferințele noastre, de aici și lipsa mângâierii noastre într-însele. Dar oare cu care dar al lui Dumnezeu nu s-a deprins omul modern să păcătuiască înaintea Sa și să-i fie necredincios? Iată, Dumnezeu ne-a dăruit sănătate, ca printr-însa să putem să slujim și Lui, și semenilor noștri! Iar noi folosim rău acest dar prețios de la Dumnezeu, întrebuințându-l spre păcat și spre viclenie. Dumnezeu ne-a dăruit bogății ca printr-însele să slujim fraților Săi mai mici. Dar noi și bogățiile le folosim rău!
Dumnezeu ne-a dat virtuți, ca printr-însele să-l putem preaslăvi.
Dar noi, adesea, cu aceste calități, necinstim sfântul nume al lui Dumnezeu. Îndeajuns este să amintim, de pildă, pe acei scriitori care-și folosesc darul spre a-i huli pe Dumnezeu și pe sfinți. Nu este, oare, tot o folosire rea a darurilor primite de la Dumnezeu și uimitoarele realizări ale tehnicii de astăzi, prin care în loc să se zidească, să se ridice bunăstarea omenirii, au putința de a nimici din văzduh orașe întregi și de a ucide sute și mii de oameni pașnici?
Adesea, toate bunurile și toate însușirile pe care le-am primit de la Dumnezeu le punem în slujba satanei. Printr-însele căutăm slavă de sine și desfătări, printr-însele ne aducem mulțumire de sine, printr-însele ne trufim, printr-însele îi vătămăm și pe semenii noștri.
Mergem, astfel, pe calea cea largă și pierzătoare care duce la iad. Iar Dumnezeu, Cel Bun, Cel ce are dragoste îmbelșugată, nu vrea să pierim, ci să ne mântuim și să ajungem la cunoașterea adevărului. /1 Tim. 2:4/ Dar cum să ne mântuiască? Binefacerile Sale către noi, darurile Sale, îndelunga Sa răbdare, nu ne înțelepțesc și nu ne îndreaptă. Atunci El caută în alt chip mântuirea noastră. Vede că folosim spre rău bunătatea și binefacerile Sale, și atunci ne trimite dureri și pedepse, ca măcar așa să ne trezească, să ne înțelepțească și să ne aducă către Sine.

Arhim. Serafim Alexiev – Viața duhovnicească a creștinului ortodox